|

Belgian Travel Organization

 

Zaventem, 24 juni 2016 

PERSBERICHT VAN BTO: De Brexit, een reactie vanuit de reiswereld 

De Belgian Travel Organisation (BTO) betreurt de beslissing van de UK om de Europese Unie te verlaten. Naast de financiële en economische gevolgen, heeft deze Brexit ook grote gevolgen voor het toerisme. De Europese Unie als een interne markt biedt vele voordelen voor reizigers, zowel op het vlak van zakenreizen als op het vlak van vakantiereizen. De toeristische sector luidt daarom de alarmbel. 

Een afgesplitst UK zal hoe dan ook reeds op korte termijn strengere grenscontroles voorzien. Dit terwijl toerisme alle belang heeft bij zo open mogelijke grenzen. 

Het is cruciaal dat de Europese politieke leiders het Europees concept een nieuw elan geven om te vermijden dat andere landen de Unie zouden verlaten. Een sneewbaleffect van opeenvolgende exits zou een desastreuze impact hebben op de Europese samenleving en zou de euro in gevaar brengen. 

Bovenop een algemene verarming zou dit een buitengewoon negatief effect veroorzaken voor de reizigers en de reisindustrie in het algemeen. Naast de zakenreizen en de vakantiereizen zou dit ongetwijfeld ook het incoming toerisme naar Europa fel benadelen. 

Er wordt gerekend op twee jaar vooraleer een effectieve Brexit een feit is. Het duurt nog een tijd vooraleer we een werkelijk klaar zicht hebben op de echte gevolgen. Eén voorbeeld : gaat de UK de gloednieuwe EU pakketreizenrichtlijn omzetten in nationale wetgeving of niet? 

Het staat wel al vast dat de grenscontroles tussen de UK en Europa beduidend strenger zullen worden en een extra hindernis gaan vormen voor de reizigers, zelfs bij een stopover in Heathrow. Hopelijk drijft de waanzin niet tot het opleggen van een visaverplichting. 

BTO voorzitter Jan Van Steen zegt : “ Er is bovenal het effect op de zakenreissector. Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben er reeds op gewezen hoe groot de omvang is van de wederzijdse handel. Task forces, opgericht door de regeringen, zowel federaal als Vlaams, moeten nu snel in kaart brengen wat de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de handelsstromen zullen zijn en hoe deze gevolgen kunnen geminimaliseerd worden.” 

Contact : 

 

Jan van Steen BTO voorzitter tel nr 0477 870 373 Bernard Tuyttens BTO algemeen secretaris tel nr 02 3442672 


 

 

Zaventem le 2 juin 2016 


Belgian Travel Organisation (BTO): Le pic des départs de l’été approche : accélérons le rétablissement d’une situation normale à l’aéroport. 

La Belgian Travel Organisation (BTO) insiste sur la levée graduelle et intelligente des mesures de sécurité instaurées depuis les attaques terroristes de 22 mars. Dans quelques semaines commencera l’exode des vacances d’été. Le pic des départs de l’été provoquera en effet une augmentation drastique du nombre de voyageurs qui, sans exception, devront être servis d’une façon aussi sûre qu’efficace. 

La réouverture du hall des départs est une bonne nouvelle. Mais, comme le dit le président de la BTO, Jan Van Steen : « Plus est possible à court terme. Pourquoi est-ce que l’on prévoit encore toujours le contrôle des voitures ? Les voitures qui s’approchent de l’aéroport doivent toujours ralentir afin de permettre un contrôle (éventuel). L’utilité de cette mesure est douteuse. Supprimer cette entrave reviendrait à abolir un (éventuel) contrôle de trop ». 

La signalisation à l’aéroport pourrait être améliorée. Le parcours de l’entrée du bâtiment jusqu’au dernier check-in est un peu comme un labyrinthe. La réouverture du hall des départs le 2 juin permettra d’éviter nombre de complications. Une bonne signalisation à l’intérieur de l’aéroport permettra de mobiliser plus de personnel pour d’autres formes de services aux voyageurs. 

La BTO ajoute: « Il va de soi que la continuité du service devra absolument être garantie ». 

Le syndicat de la police de l’aéroport devra comprendre à court terme que les contrôles dans les tentes devant le bâtiment donnent l’impression que cette mesure vise à protéger les bâtiments et pas les voyageurs. L’afflux concentré de voyageurs dans les tentes avant d’entrer l’aéroport offre toutes les opportunités aux terroristes. 

Toute l’industrie du voyage (aéroport, compagnies aériennes, agences de voyages, tour- opérateurs, etc) s’est montrée efficace après les attentats. Cela nous a couté beaucoup de travail et d’efforts. La mise en œuvre d’une situation plus ou moins normale devrait en principe être réalisable à court terme. 

La BTO ajoute : « Il s’agit également d’attirer des touristes (vacanciers et voyageurs d’affaires) vers notre pays. C’ est pourquoi la normalité est un must nécessaire. 

Md. Kirsi- Marja Salonen, présidente de l’ ECTAA (l’association des bureaux de voyages et des tour- opérateurs européens) dit « Ce serait une très bonne chose pour la capitale de l’Europe si l’aéroport fonctionnait d’une manière normale. C’est tout simplement dans l’intérêt des voyageurs ». 

Contact 

Jan Van Steen , président de la BTO, 0477 870 373 
Bernard Tuyttens , secrétaire,  , 02 344 26 72


 

 

Zaventem, 1 juni 2016 

BTO : Nu de zomerpiek eraan komt moeten we  op korte termijn naar een normale situatie op de luchthaven . 

De Belgian Travel Organisation (BTO) dringt erop aan dat de sinds 22 maart geïntroduceerde maatregelen nu één na één op een verstandige manier worden opgeheven.  Binnen een paar weken vangt immers de massale zomeruittocht aan. De zomerpiek zal zorgen voor een drastische verhoging van het aantal reizigers, die alle op een even veilige als vlotte manier moeten kunnen bediend worden. 

Het is een goede zaak dat de vertrekhal op 2 juni  weer in gebruik kan genomen worden. Maar, zegt BTO voorzitter Jan Van Steen :  “Er is op relatief korte termijn meer mogelijk. Waarom nog steeds controles van auto’s voorzien? Nu moeten de auto’s die naar de luchthaven rijden nog altijd door een sluis om een eventuele controle mogelijk te maken. Het nut daarvan is erg twijfelachtig. Dit opheffen zou al neerkomen op het afschaffen van één (mogelijke) controle te veel”.

De bewegwijzering op de luchthaven kan beter. Vanaf de toegang tot het luchthavengebouw tot de laatste check- in gaat het er ietwat labyrintisch aan toe. Het opnieuw in gebruik nemen van de vertrekhal zal al heel wat complicaties doen vermijden. Een betere signalisatie voorzien zal toelaten dat veel personeel kan ingezet worden voor andere dienstverleningen aan de reizigers. 

Vanzelfsprekend, zo zegt BTO nog, dient de continuïteit van de dienstverlening absoluut gevrijwaard te worden. 

En er moet – ook en vooral door de vakbond van de luchthavenpolitie -  snel ingezien worden dat de controles in de tenten net voor het luchthavengebouw de indruk geven dat men eerder gebouwen dan mensen wil beveiligen. De geconcentreerde toevloed van reizigers in de tenten voorafgaand aan het betreden van het eigenlijke luchthavengebouw biedt al te veel kansen aan mogelijke terroristen.

Er is door de hele reisindustrie ( luchthaven, luchtvaartmaatschappijen, reisbureaus , tour operators, etc.) sinds de terroristische aanvallen heel hard gewerkt om alles terug in een normale toestand te brengen. In principe kan die nu makkelijk weer bereikt worden. 

Het gaat er eveneens om toeristen ( én zakelijke én vakantiegangers) weer naar ons land te trekken. Normaliteit is daarbij een must. 

Mevr. Kirsi – Marja Salonen, voorzitster van ECTAA ( de associatie van de Europese reisbureaus en tour operators) zegt : “ Het zou een goede zaak zijn voor de hoofdstad van Europa dat de luchthaven weer op een normale manier kan functioneren. Dat bevordert het comfort van de reizigers”. 

Contact: 

Jan Van Steen , BTO voorzitter , 0477 870 373 
Bernard Tuyttens  BTO secretaris,  tel nr 02 344 26 72


  

 About BTO: 

  

Groepsfoto van ABTO en BTO bij het bezoek aan de nieuwe Connector op Brussels Airport


BTO ( Belgian Travel Organisation ) was created in 1987 as the major professional union of travel agents. It brings together the leading companies in the Belgian business community in terms of quality, development, growth and profitability. Its objectives are

    * to promote the positive development of the travel agency industry,
    * to safeguard its members’ rights and obligations,
    * to assist members on issues of common interest,
    * to establish a dialogue with political and economic authorities,
    * to protect consumers, to reinforce co - operation and solidarity within the travel trade.

BTO is a member of FTI and ECTAA

 

Updated: July 25, 2016