|

Belgian Travel Organization

 

 170524 Press Release BTO Lufthansa DCC fin

De distributiekost van Lufthansa blijft een doorn in het oog voor vele reisbureaus en bedrijven

 

Iedereen  herinnert het zich: op 1 september 2015 voerde de Lufthansa Groep de zogenaamde Distribution Cost Charge (DCC)  in. Wie een ticket boekt via een  GDS systeem moest vanaf dan een bijkomende surcharge van 16 euro betalen.  

 Door de invoering van de DCC wil Lufthansa de invloed van de GDS systemen breken en de rechtstreekse verkoop stimuleren. Zij blijven hun alternatief ‘Direct Connect’ kanaal opdringen aan bedrijven én aan reisbureaus en travel management bedrijven (TMC’s).

Het Farelogix / SPRKS systeem zou de reisdistributie moeten toelaten reservaties te maken buiten de GDS waardoor de DCC van 16 euro niet moet betaald worden.  Bij de aanvang werkte dit systeem allerminst behoorlijk. BTO voorzitter Jan Van steen zegt : “ Nu, twintig maand later, zijn de functionaliteiten die het reisbureau nodig heeft nog steeds niet operationeel.  Zo is het niet mogelijk om op een efficiënte manier te werken met reizigersprofielen en blijft het wijzigen van een ticket een manuele zaak.  De extra handelingskost voor de reisagenten is nog steeds hoger dan de boekingsfee”.

De technologie voor een vlotte directe boeking is nog steeds niet beschikbaar.  Het DCC systeem, dat een shift naar de directe boeking nastreeft, werkt niet. Het kan nog steeds niet toegepast worden. De vereiste  technologie is er niet. 

 Het invoeren van de DCC is een slechte zaak voor de reizigers die meer moeten betalen om een professionele dienstverlening te krijgen.  De reisagenten en de TMC’s vervullen een essentiële rol om zakenreizen voor bedrijven vlot te laten verlopen.  Met de invoering van de DCC tracht de Lufthansagroep dit model te breken en klanten meer te laten betalen. Daarenboven kunnen de reisbureaus en TMCs op die manier niet meer de transparantie ronde de tarieven garanderen, wat zeer nadelig is voor de klant. 

 De beroepsvereniging BTO blijft aandringen om een level playing field tussen de luchtvaartmaatschappijen en de reisbureau’s en TMC’s om op een efficiënte manier de zakenreizen van de bedrijven op een optimale manier te verwerken. 

 Contact :  phone 02 344 26 72 

 


 

 FR 

 Communiqué de presse Belgian Travel Organisation (BTO) 

 La DCC ( distribution cost charge) reste une épine au pied pour beaucoup d’ agences de voyages et d’ entreprises .

 Tout un chacun se souvient que le Lufthansa Group a introduit un Distribution Cost Charge (DCC)  le  1 septembre 2015. Tous ceux, qui à partir de cette date, faisaient un booking via un système GDS devraient payer une surcharge additionnelle de 16 euros.

 

L’ intention du Lufthansa group était de briser l’ influence des systèmes GDS et de promouvoir la vente directe. Le Lufthansa Group continue à imposer son canal alternatif  «  direct connect » aussi bien aux entreprises qu’ aux bureaux de voyages et aux entreprises du travel management(TMCs) .

Le système Farelogix / SPRKS devrait permettre au secteur de la distribution du voyage de faire des réservations en dehors des GDSs, ce qui impliquerait que le DCC de 16 euros ne devrait pas être payé. Au début le système fonctionnait mal. 

 

Le président de la BTO Jan van Steen dit : «  Maintenant, 20 mois plus tard, les fonctionnalités dont le bureau de voyages a besoin, ne sont toujours pas opérationnelles. Il n’ est toujours pas possible de travailler d’ une façon efficace avec des profils de voyageurs. Et un changement d’ un ticket reste une affaire manuelle. Le coût supplémentaire des efforts des agents de voyages est toujours plus élevé que le booking fee. 

 

La technologie qui est nécessaire  pour un booking direct aisé n’ est toujours pas disponible. Le système DCC , qui vise un shift vers le booking direct, ne fonctionne pas. Il ne peut toujours pas être appliqué. 

La technologie requise n’ est pas disponible. 

L’ introduction du DCC est une mauvaise affaire pour les voyageurs qui doivent payer plus pour recevoir des services professionnels. Les agents de voyages et TMCs jouent un rôle essentiel dans le processus qui permet un déroulement facile d’ un voyage d’ affaires. Avec l’ introduction du DCC le Lufthansa Group a essayé de rompre ce modèle et de faire payer davantage les voyageurs / clients.  En plus de cette façon les bureaux de voyages et les TMCs ne peuvent plus garantir la transparence des tarifs, ce qui est très désavantageux pour le client. 

L’ union professionnelle BTO continue à insister sur un level playing field entre les compagnies aériennes at les bureaux de voyages / TMCs  qui permet d’organiser d’ une façon optimale les voyages d’ affaires des entreprises. 

 

Contact :  phone 02 344 26 72 

 


 

 

 

De luchtvaart en de luchthavens zijn recht geveerd

De Belgian Travel Organisation (BTO) zegt : “De Belg vliegt sinds november meer dan een jaar geleden. De passagiersaantallen stijgen weer. De gemiddelde prijs van een vliegticket is nooit zo goedkoop geweest. Die prijzen blijven dalen. De luchtvaart en de luchthavens in ons land zijn absoluut recht geveerd en de diverse veiligheidsmaatregelen sorteren effect.” 

2015 was een topjaar was voor Brussels Airport. In maart 2016 waren er de aanslagen met een direct negatief effect op het aantal reizigers (zowel vakantiegangers als zakenreizigers). Nu, op het eind van het jaar 2016, is de luchthaven recht geveerd. In november 2016 waren er in Zaventem in totaal 1.744.169 passagiers. Dat cijfer dient vergeleken te worden met het cijfer van dezelfde maand precies een jaar geleden : 1.694.200 . Drie percent meer. De luchthaven breekt nu, in het late najaar van 2016, het record van het uitzonderlijke jaar 2015. In december zal dit zich meer dan waarschijnlijk herhalen. 

Wat met de gemiddelde prijs van een vliegticket? Net zoals dat in Frankrijk het geval is, blijft die dalen. Nu is het gemiddeld cijfer 330 euro per ticket. In 2011 / 2012 was het nog 368 euro (een verschil van negen percent) , in 2015 336 euro. Vliegen is nog nooit zo goedkoop geweest. De verwachting is dat de daling zich zal verderzetten, onder andere door de felle concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen. 

Vliegen is ook veilig. Daarvoor hebben de maatregelen die onder andere de overheid, de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens genomen hebben gezorgd. 

BTO zegt : “Het is goed te kunnen vaststellen dat luchtvaart én luchthavens recht geveerd zijn. Dit is voor onze economie belangrijk”. 

BTO is de belangrijkste beroepsvereniging van de reisbureaus en travel management bedrijven. 

Contact :

BTO secr Bernard Tuyttens 

Tel nr  02 344 26 72

 


L’ aviation et les aéroports se relèvent

La Belgian Travel Organisation (BTO) dit : « L’ aviation et les aéroports se relèvent d’ une façon remarquable. Depuis le mois de novembre le belge vole davantage que l’année passée. Le nombre de passagers augmente à nouveau. Le prix moyen d’ un ticket d’ avion  n’ a jamais été si bon marché. Les prix continuent à baisser. Et les diverses mesures de sécurité font de l’ effet ».

L’ année passée, 2015, fut une année exceptionnelle pour Brussels Airport. Toutefois en mars 2016 il y avait les attentats terroristes qui ont eu un effet négatif direct sur le nombre de passagers (aussi bien les vacanciers que les voyageurs d’ affaires). Maintenant, à la fin de l’ année 2016, l’ aéroport s’ est relevé. En novembre 2016 on a noté 1.744.169 passagers à Zaventem. Ce chiffre doit être comparé avec le chiffre du même mois d’ il y a une année : 1.694.200. Une augmentation de trois pourcent. A la fin de 2016,  l’ aéroport bat le record de l’ année exceptionnelle 2015.  En décembre le développement positif se répétera plus que probablement. 

En ce qui concerne le prix moyen d’ un ticket d’ avion : il continue à baisser comme est également le cas en France. Pour l’ instant  le prix moyen (legacy carriers) est de 330 euros par ticket. En 2011/ 2012 il était de 368 euros (une différence de neuf pourcent), en 2015 de 336 euros. Emprunter l’avion n’ a jamais été aussi bon marché. Et on attend des baisses supplémentaires  entre autres à cause de la forte compétition entre les compagnies aériennes. 

L’ aviation se développe  également en toute sécurité. Les mesures prises par les instances publiques, par l’ aéroport et par les compagnies aériennes ont eu et continuent à avoir leurs effets.

BTO dit « C’ est une bonne affaire de pouvoir constater que l’ aviation et les aéroports se sont relevés. C’ est important pour notre économie ». 

BTO est la plus importante association des agences de voyages et des compagnies de travel management. 

Contact :

BTO secr Bernard Tuyttens 

Tel nr  02 344 26 72


Persbericht BTO voor TM  

14.12.2016  10.28 am 

Brussels Airport : een reactie van BTO 

Op de avond van dinsdag 13 december was er heel slecht nieuws.De uittocht van (cargo-) carriers op Brussels Airport is aangevangen. De reden : de zware boetes, opgelegd door de Brusselse regering wegens geluidshinder boven haar grondgebied, die van toepssing zullen zijn vanaf 1 januari 2017. Cargo vliegtuigen (747s) kunnen bij het opstijgen het overvliegen van het Brussels Gewest niet uit de weg gaan. Vanaf 1 januari gelden zware boetes voor het overschrijden van de Brussels geluidsnormen. Nu gaat het al om twee cargo carrier. Ook de drie andere cargomaatschappijen die met 747’s opereren, bekijken hun opties 

Door het instellen van een belangenconflict werd de Brusselse beslissing weliswaar opgeschort (voor een 150 tal dagen). Maar de carriers reageren nu reeds. Ze beslissen Zaventem te verlaten. Ze kiezen voor Frankfurt en Amsterdam.

Bernard Tuyttens, algemeen secretaris van de Belgian Travel Organisation (BTO) zegt : 

"Op die manier krijgt de nationale luchthaven wereldwijd de reputatie een onmogelijke luchthaven te zijn, waar men snel een loodzware boete krijgt bij zelfs nog maar een minimale overtreding van de geldende geluidsnormen. Er zullen meer dan waarschijnlijk andere carriers volgen. Anderen, die nog een keuze moeten maken, zullen opteren voor een andere luchthaven dan Zaventem. Wanneer volgen de airline die aan passagierverkeer doen? Niemand weet het. Maar het zal meer dan waarschijnlijk binnen afzienbare tijd gebeuren.Het wordt tijd dat er politiek opgetreden wordt. Dat moet gebeuren door een samenwerking en verstandhouding tussen de federale, Vlaamse en Brussels regering. Zoniet houden de moeilijkheden aan. 

BTO wenst de verantwoordelijke politici ook in te lichten over de effecten van het terugtrekken van airlines uit Zaventem op de tewerkstelling. Volgens een onafhankelijke en even ernstige bron gaat het om het volgende. 

Er werken 5000 mensen (directe tewerkstelling) op de cargo afdeling van de luchthaven. Daarvan zijn nu (direct) 1250 jobs bedreigd. Bij extrapolatie (ook de indirecte tewerkstelling wordt in rekening gebrach) gaat het om 3750 mensen."


Zaventem 6 december 2016 

De Belgian Travel Organisation (BTO) kant zich tegen de ergerlijke ADMs van Lufthansa en het opdrijven van de DCC fee van de Lufthansa Groep op de Belgische markt. 

Lufthansa schrijft de jongste tijd wel erg vlot ADMs  (Agent Debt Memos, boetes voor reisbureaus) uit. Dat vooral voor tickets waarvan de return trip niet gebruikt wordt door de klant. 

Het doet zich voor in Nederland en Duitsland, maar nu ook op een behoorlijk grote schaal in België. Lufthansa biedt zogenaamde “ round- trip tickets “ aan. De luchtvaartmaatschappij biedt ze aan tegen een prijs die in een aantal gevallen goedkoper is dan een one way ticket. Reisbureaus worden zwaar (tot bijna 3000 euro per ADM) beboet wanneer ze dergelijke tickets verkopen en de klant het tweede (return- ) luik niet gebruikt. 

De Belgian Travel Organisation (BTO) zegt : “ Andere luchtvaartmaatschappijen doen zoiets niet. Ze penaliseren evenmin de reisbureaus voor wat hun klanten veelal om de beste redenen doen. Deze  Lufthansa  aanpak moet echt stoppen, ze is extreem klantonvriendelijk en viseert de reisbureaus.” BTO raadt haar leden aan al dergelijke ADMs te disputen. 

BTO herhaalt eveneens haar oppositie tegen de zogenaamde Distribution Cost Charge(DCC). De Lufthansa Groep introduceerde deze fee van 16 euro in september 2015. Ze was en is nog steeds van toepassing op alle boekingen die niet rechtsreeks via de luchtvaartmaatschappij gebeuren. Anders geformuleerd : wie boekt via een GDS (Global Distribution System) wordt 16 euro extra aangerekend.   De GDSs zijn precies het instrument bij uitstek waarmee zowel de klassieke als de online agentschappen hun klanten een neutrale keuze tussen de diverse airlines kunnen aanbieden. 

BTO zegt : “ We merken dat op de Belgische markt  de extra DCC fee van 16 euro nu opgedreven wordt tot beduidend hogere bedragen. De klant / consument is nog meer de dupe  van een spel waarmee hij een neutrale keuzemogelijkheid ontnomen wordt. Is de Lufthansa Groep die nog hogere DCC fee aan het uitproberen op de Belgische markt om ze later te veralgemenen?

Contact : BTO secretariaat  c/o Bernard Tuyttens 

Tel nr 00 32 2 344 26 72 

  


Zaventem, woensdag 16 november 2016 

Persmededeling BTO Toekomst Visie Brussels Airport 

Belgian Travel Organisation (BTO) : 

De plannen van Brussels Airport zijn prima. Nu nog de toegankelijkheid verbeteren.

Brussels Airport heeft haar plannen bekendgemaakt. Ze zijn ambitieus en getuigen van een herwonnen optimisme. De aanslagen liggen achter de rug. Eén en ander is veranderd : een cameraschild aan de toegangswegen, politiediensten die binnen de luchthaven op een andere, alerte  manier optreden, enz. Het is – gelukkig- tijd om weer met nieuwe moed vooruit te kijken. En de gewenste groei vorm te geven. 

Inderdaad de belangrijke groeipool van en voor ons land moet minstens het verwachte Europese groeigemiddelde van 2 à 3 % in volumes per jaar evenaren. Ons land mag zich niet op zichzelf terugplooien. Er is méér connectiviteit nodig. 

De Belgian Travel Organisation (BTO) die de grote reisbureaus voor zowel vakantie – als zakenreizen groepeert, zegt : “Er moet ook en vooral een echte oplossing komen voor de bereikbaarheid van de nationale luchthaven. Er is reeds geïnvesteerd in méér treinen van en naar de luchthaven. Het kan nog beter zoals blijkt uit wat bij buitenlandse luchthavens reeds gerealiseerd is”. 

BTO is zonder meer een voorstander van een verdere verhoging van de frequentie van het openbaar vervoer  van en naar de luchthaven. 

Maar meer treinen betekent – bij verdere groei- niet volautomatisch dat er minder wagens via de Brussels Ring naar Zaventem rijden. Door slimme ingrepen – ook op de autowegen - kunnen de verbindingen vlotter gebeuren. 

De luchthaven is een intermodaal verkeersknooppunt en daarmee een deel van de oplossing voor de mobiliteit rond Brussel. BTO:  “We vragen dat – om passagiers, bezoekers en medewerkers te dienen- het Vlaams parlement zoveel mogelijk van deze mensen in staat stelt uit verschillende verkeersmodi te kiezen. MIVB, De Lijn, TEC en NMBS moeten hun beleid op elkaar afstemmen”.

 

Contact : Bernard Tuyttens – secr gen BTO

 

 


 

  

 About BTO: 

  

Groepsfoto van ABTO en BTO bij het bezoek aan de nieuwe Connector op Brussels Airport


BTO ( Belgian Travel Organisation ) was created in 1987 as the major professional union of travel agents. It brings together the leading companies in the Belgian business community in terms of quality, development, growth and profitability. Its objectives are

    * to promote the positive development of the travel agency industry,
    * to safeguard its members’ rights and obligations,
    * to assist members on issues of common interest,
    * to establish a dialogue with political and economic authorities,
    * to protect consumers, to reinforce co - operation and solidarity within the travel trade.

BTO is a member of FTI and ECTAA

 

Updated: May 24, 2017